Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN MEDIPIM
ABONNEMENTEN MEDISCHE PROFESSIONALS

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”)
wordt verstaan onder:

1.1.1 Abonnement(en): het recht van de Klant om de Databank te gebruiken gedurende de termijn van de Overeenkomst en waarvan de omvang van het gebruiksrecht in meer detail bepaald wordt al naargelang het toepasselijke abonnement. De volgende abonnementen worden onderscheiden en zijn voor meer informatie en voorwaarden raadpleegbaar via de Website:

 • Basis-abonnement: het basisabonnement voor het online raadplegen van de Databank, ook wel aangeduid als het Abonnement “Base”.
 • Partner-abonnementen: het Basis-abonnement aangevuld met
  integratie van de Databank in door Partners aangeboden
  partneroplossingen zoals software, schermen en automaten respectievelijk e-commerce oplossing of apps, ook wel aangeduid als:
  • Abonnement “Soft”: het Basis-abonnement aangevuld met de
   integratie van de Databank in de door de Klant gebruikte
   partnersoftware.
  • Abonnement “Sign”: het Basis-abonnement aangevuld met de
   integratie van de Databank in de door de Klant gebruikte
   schermen en automaten.
  • Abonnement “Wapp”: het Basis-abonnement aangevuld met
   de integratie van de Databank in de e-commerce oplossing of app van de Klant.
 • Maatwerk-abonnementen: het Basis-abonnement aangevuld met
  integratie van de Databank in bepaalde door de Klant gebruikte
  maatwerkoplossingen aangeboden door derden, ook wel aangeduid als het Abonnement “Commerce”. Alle Maatwerk-abonnementen kunnen verder opgedeeld worden in “extra”, “ultra”, “supra” en “mega” al naargelang de hoeveelheid Gegevens de Klant ter beschikking wenst voor het vooropgestelde doel.

1.1.2 Databank: het door Medipim ontwikkeld professioneel medisch platform in de vorM van een elektronische database die via internet kan worden geraadpleegd met up-to-date informatie over geneesmiddelen, parafarmaceutische en cosmetische producten.

1.1.3 Dienst(en): de door Medipim in gebruik gegeven Databank waarbij toegang wordt verschaft tot de Databank door middel van een internetverbinding en de benodigde functionaliteiten van de Databank conform het toepasselijke Abonnement als dienst ter beschikking worden gesteld en worden afgenomen.

1.1.4 Documentatie: de door Medipim verschafte beschrijving van de functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van de Databank, al dan niet vervat in die Databank of in afzonderlijke handleidingen en/of gegevensdragers, waaronder de FAQ en technische documentatie.

1.1.5 Gegevens: alle informatie die toegankelijk is via de Databank.

1.1.6 Medipim: Medipim CV, met maatschappelijke zetel te Eigenlostraat 1, 9100 Sint-Niklaas en met ondernemingsnummer 0545.879.079. Medipim is te bereiken op info@medipim.be en via het telefoonnummer op https://www.medipim.com/benl/contact. Bankgegevens: IBAN BE05 3631 3058 4975 en SWIFT/BIC BBRU BEBB.

1.1.7 Gebruiker(s): de natuurlijke persoon/personen die door de Klant is/zijn voorzien van een gebruikersidentificatie en wachtwoord en die door de Klant en overeenkomstig het toepasselijke Abonnement gerechtigd is/zijn om de Databank te gebruiken.

1.1.8 Intellectuele Eigendomsrechten: alle (a) auteursrechten, patenten, databankrechten en rechten met betrekking tot handelsmerken, ontwerpen, knowhow en bedrijfsgeheimen (al dan niet geregistreerd); (b) aanvragen voor registratie, en het recht om een registratie aan te vragen, voor om het even welk van die rechten; en (c) alle andere intellectuele eigendomsrechten en equivalente of soortgelijke vormen van bescherming die om het even waar ter wereld bestaan.

1.1.9 Klant: de medische professional die Abonnementen en Diensten afneemt.

1.1.10 Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) die tussen Medipim en de Klant uitsluitend via de Website of per e-mail wordt afgesloten en op basis waarvan Medipim aan de Klant Abonnementen en Diensten verleent.

1.1.11 Partners: dienstverleners (bv. softwarehuizen, webdevelopers, enz.) met wie Medipim een contractuele band heeft en die bepaalde partneroplossingen (bv. software, web- en appontwikkeling) aanbieden aan de Klant waarbinnen de Databank geïntegreerd kan worden.

1.1.12 Toegangscode(s): een door Medipim gegenereerde gebruikersidentificatie en wachtwoord die aan de Klant wordt bezorgd en/of daaropvolgende toegangscodes die door de Klant aan Gebruikers ter beschikking worden gesteld, en waarmee toegang wordt verkregen tot de Databank.

1.1.13 Website: de website http://medipim.be/ via dewelke de Klant Abonnementen en Diensten van Medipim kan bestellen en aankopen.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en bestelling van Abonnementen die op de Website worden aangeboden alsook op elke tussen Medipim en Klant gesloten Overeenkomst. Indien een bepaling enkel van toepassing is op een bepaald Abonnement of Dienst, wordt dit uitdrukkelijk aangegeven.

2.2 Medipim stelt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde ter beschikking op haar Website, en laat deze door de Klant aanvaarden alvorens de Klant zijn bestelling plaatst. Medipim stuurt de Algemene Voorwaarden in de vorm van een elektronisch document mee per e-mail bij het bevestigen van de bestelling.

2.3 De Klant erkent, vooraleer de Overeenkomst gesloten wordt, zich akkoord te verklaren met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen Medipim en de Klant.

2.4 Indien Medipim gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.

2.5 Medipim behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op de Website te publiceren. Elke bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door Medipim van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden houdt ook de aanvaarding in van deze laatste versie.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Indien een offerte of enig ander aanbod vanwege Medipim een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

3.2 De offerte of enig ander aanbod vanwege Medipim bevat zodanige informatie, dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden. In elk geval is voor alle Abonnementen en Diensten op de Website een volledige en nauwkeurige omschrijving terug te vinden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.

3.3 De Overeenkomst tussen Medipim en de Klant komt tot stand op het ogenblik van aanvaarding door de Klant van de Algemene Voorwaarden en het aanbod middels het plaatsen van een bestelling voor één of meerdere Abonnementen en Diensten via de Website of door schriftelijke bevestiging van akkoord van de toegestuurde offerte. Indien de Klant wijzigingen wenst aan te brengen aan de offerte van Medipim, komt
de overeenkomst met Medipim pas tot stand na schriftelijke bevestiging van akkoord met deze wijzigingen door Medipim.

3.4 De Klant is verplicht om alle door Medipim verlangde informatie volledig en correct te verstrekken en wijzigingen onverwijld aan Medipim mede te delen. De uitvoering van de verbintenissen van Medipim geschiedt onder de voorwaarde dat de Klant alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Medipim
heeft verstrekt en aan al zijn (betaal)verbintenissen ten opzichte van Medipim heeft voldaan.

3.5 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Medipim verstrekte gegevens en informatie. Bij redelijke vermoedens dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, behoudt Medipim zich het recht voor de bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.


ARTIKEL 4. LEVERING EN TOEGANG

4.1 Medipim neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van de bestellingen.

4.2 De Klant erkent uitdrukkelijk dat een Abonnement slechts geldt per vestiging (of APB-nummer) en dat het gebruik voor meerdere vestigingen van de Klant ook de bestelling van meerdere Abonnementen door de Klant vereist. Het aantal geautoriseerde Gebruikers per Abonnement is in principe beperkt tot één Gebruiker per Abonnement, tenzij uitdrukkelijk anders toegestaan door Medipim.

4.3 Medipim verbindt zich ertoe (toegang tot) de Databank en Diensten te leveren binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst en in overeenstemming met het toepasselijke Abonnement.

4.4 Toegang tot de Databank wordt verleend op basis van door Medipim gegenereerde Toegangscodes waarvoor de Klant correcte en volledige gegevens dient te verstrekken en die de Klant, na totstandkoming van de Overeenkomst en ontvangst van de gegevens, via Medipim zal ontvangen.

4.5 Ingeval van een Partner-abonnement “Wapp” of Maatwerk-abonnement “Commerce”, dient de Klant uitdrukkelijk aan te geven voor welke URL het Abonnement wordt afgenomen. Desgevallend zal via een uitgebreide API ook bijkomend toegang verleend worden aan de door de Klant aangeduide webdeveloper.

4.6 De Klant en haar Gebruikers dienen alle redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de aan de Klant verstrekte en/of de door de Klant intern beheerde en aan haar Gebruikers verstrekte Toegangscodes. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Toegangscodes door Gebruikers ligt uitsluitend bij de Klant. De Klant zal de Toegangscodes met zorg behandelen en wel op zodanige wijze dat deze uitsluitend bekend zijn aan de door haar geautoriseerde Gebruikers.

4.7 Indien geconstateerd of redelijkerwijze vermoed wordt dat onbevoegden gebruikmaken of gebruik kunnen maken van de Databank, behoudt Medipim zich het recht voor de toegang tot de Databank te laten blokkeren. Medipim brengt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en zal indien mogelijk na de blokkering vervangende Toegangscodes ter beschikking stellen.

4.8 Indien het onbevoegde gebruik van de Databank aan de Klant moet worden toegerekend, dient zij de aan blokkering en vervanging verbonden daadwerkelijk gemaakte technische en administratieve kosten aan Medipim te vergoeden.

ARTIKEL 5. OMVANG GEBRUIKSRECHT

5.1 Het gebruiksrecht omvat een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Databank te gebruiken gedurende de termijn van de Overeenkomst en, mits inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van deze Overeenkomst en het toepasselijke Abonnement.

5.2 Het gebruiksrecht wordt verleend aan de Klant en de door haar geautoriseerde Gebruikers. Het is de Klant en haar Gebruikers niet toegestaan om het gebruiksrecht in de Databank te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

5.3 De Klant en haar Gebruikers mogen de Databank slechts gebruiken voor de eigen bedrijfsactiviteiten of om het eigen product van de Klant te creëren, waarmee bedoeld wordt: het online consulteren van de Databank dan wel de eigen e-commerce oplossing/app of schermen/automaten van de Klant voorzien van Gegevens afkomstig uit de Databank. Een kopie van de Databank of van de gegevens uit de Databank als zodanig is onder deze voorwaarden niet toegestaan.

5.4 De omvang van het gebruiksrecht van de Klant en haar Gebruikers wordt in meer detail bepaald door de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst geldende beschrijving van het Abonnement in kwestie.

5.5 In elk geval is het de Klant en haar Gebruikers niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medipim de inhoud van de Databank geheel of gedeeltelijk, systematisch of niet systematisch, op te vragen, op te slaan, te kopiëren of te hergebruiken, buiten de doelstelling zoals omschreven in deze Overeenkomst en het toepasselijke Abonnement.

5.6 Het is de Klant en haar Gebruikers evenmin toegestaan een wijziging aan te brengen in de inhoud of samenstelling van de Databank, gegevens uit de Databank te verwijderen of gegevens aan de Databank toe te voegen.

ARTIKEL 6. DUUR GEBRUIKSRECHT

6.1 Abonnementen en licenties worden telkenmale afgesloten en verleend voor een periode van twaalf (12) maanden en zullen daarna stilzwijgend met periodes van telkens twaalf (12) maanden worden verlengd, tenzij de Overeenkomst door Medipim of de Klant wordt opgezegd tegen het einde van de initiële looptijd, of op enig moment daarna, mits inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie (3) maanden.

6.2 Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk (per aangetekend schrijven of per e-mail) te geschieden en zal ingaan op de eerste werkdag volgend op de verzending daarvan.

6.3 Ingeval van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal Medipim alle gebruiksrechten van de Klant en haar Gebruikers onmiddellijk stopzetten. De Klant zal zich na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in gebruik gegeven Databank en is gehouden om alle van Medipim verkregen informatie en Gegevens uit de Databank binnen vijf (5)
werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst te verwijderen uit o.m. alle bij de Klant aanwezige (computer)apparatuur, e-commerceoplossingen/apps, schermen/automaten enz.

ARTIKEL 7. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN GEBRUIKERS


7.1 De Klant draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor aanschaf, beheer en onderhoud van de noodzakelijke hard- en software, verbindingen, alsmede een geschikte internetbrowser, zoals benodigd voor het gebruik van de Databank overeenkomstig het toepasselijk Abonnement.

7.2 De Klant is verantwoordelijk voor ieder gebruik, waaronder onbevoegd en onzorgvuldig gebruik dat namens de Klant wordt gemaakt van de Databank en de Toegangscodes.

7.3 De Klant en haar Gebruikers mogen de Databank en Gegevens niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, opslaan of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij deze Overeenkomst en het toepasselijk Abonnement uitdrukkelijk is toegestaan of voor foutcorrectie in de Databank.

7.4 Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de Databank en Gegevens is het de Klant en haar Gebruikers niet toegestaan: (i) in de Databank en Gegevens voorkomende aanduidingen omtrent het Intellectuele Eigendomsrecht of het vertrouwelijk karakter van de Databank en Gegevens, of enige andere verwijzing naar Medipim of derden, te wijzigen of te verwijderen; en (ii) door Medipim aangebrachte technische maatregelen in de Databank te verwijderen of te ontwijken.

7.5 Het is de Klant en haar Gebruikers niet toegestaan de Databank en Gegevens, het systeem en/of de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Overeenkomst of het toepasselijke Abonnement alsook de navolgende handelingen en gedragingen die niet redelijkerwijze aan een zorgvuldig gebruik toegeschreven kunnen worden, waaronder doch niet-limitatief: (i) spamming; (ii) hacken; (iii) het inbreuk plegen op
auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met Intellectuele Eigendomsrechten van derden; (iv) het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie, het plegen van seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; (v) het stellen van handelingen waarvan de Klant weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat dit de infrastructuur, de Databank, de Gegevens, Medipim, klanten van Medipim en/of andere internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen; enz.

7.6 Indien de Databank en Gegevens (mede) bestemd zijn voor gebruik buiten België of gericht is op een publiek buiten België dient de Klant zich er van te vergewissen dat de inhoud en het gebruik ervan voldoen aan alle in het betreffende land daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de Databank en Gegevens en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Klant.

7.7 In elk geval staat de Klant ervoor in dat de door haar geautoriseerde Gebruikers correct geïnformeerd worden over deze gedragsregels en zich aan de bepalingen van dit artikel houden.

ARTIKEL 8. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MEDIPIM

8.1 Medipim spant zich in om een optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Databank en Diensten te garanderen aan de Klant, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

8.2 De beschikbaarheid van de Medipim servers en de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet (backbone) bedraagt in principe gemiddeld minstens 99% per kalenderjaar. Indien de Databank en Gegevens niet beschikbaar zijn voor de Klant zal Medipim maximale inspanningen leveren om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Medipim zal naar beste vermogen eventuele gebreken in de
Databank en Gegevens herstellen indien de Databank en Gegevens niet aan eventuele schriftelijk vastgestelde specificaties zou voldoen en fouten daarin door de Klant aan Medipim gemeld worden.

8.3 Medipim voert daarenboven ten behoeve van de veiligheid van het netverkeer en ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de dataveiligheid regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit aan haar systemen. Daartoe kan zij haar diensten met inachtneming van de belangen van de Klant tijdelijk opschorten of beperken, voor zover objectieve redenen dit rechtvaardigen. Medipim zal de servicewerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, op tijden met weinig internetverkeer uitvoeren. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van diensten noodzakelijk zijn, zal Medipim de Klant van te voren omtrent de aard, de omvang en de duur van de belemmering op de hoogte stellen, voor zover zulks onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en de
kennisgeving opheffing van reeds opgetreden onderbrekingen niet verder vertraagt. In dergelijke gevallen ontstaat geen recht op schadevergoeding van de Klant in hoofde van Medipim.

8.4 Medipim is vrij in haar keuze van de technische infrastructuur. Zij kan de gebruikte infrastructuur, backbone, diensten van derden/leveranciers alsmede hard- en software te allen tijde vervangen. Het gebruik van een bepaalde infrastructuur, backbones, diensten van derden/leveranciers of bepaalde hard- en software geldt alleen als bestanddeel van de Overeenkomst, indien zulks in de beschrijving van de diensten uitdrukkelijk is vermeld.

8.5 Medipim is vrij om te bepalen of en wanneer nieuwe versies van de Databank worden uitgebracht dan wel aanpassingen en/of wijzigingen van functionaliteit van de Databank worden doorgevoerd. Het ter beschikking gestelde gebruiksrecht aan de Klant en haar Gebruikers omvat steeds de meest recente versie en functionaliteiten van de Databank. Medipim zal substantiële wijzigingen steeds mits inachtneming van een redelijke aankondigstermijn doorvoeren. Tekent de Klant niet binnen een door
Medipim gestelde, redelijke termijn bezwaar tegen de wijziging aan, dan wordt deze onverwijld van kracht.

8.6 Medipim heeft te allen tijde het recht om de Klant en haar Gebruikers het gebruik van de Databank geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen, de betreffende internetpagina's te blokkeren, de postvakken op de mailserver te blokkeren en/of de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk te weigeren, naar keuze van Medipim, indien: (i) de Klant na herhaaldelijke verwittigingen niet tijdig tot de correcte betaling van de Prijs overgaat; of (ii) de Klant en haar Gebruikers de voorwaarden van de Overeenkomst, het toepasselijke Abonnement en de gedragsregels zoals uiteengezet in artikel 7 niet nakomen.

8.7 Voor zover het aannemelijk wordt gemaakt dat rechten van derden worden geschonden door het gebruik van de Databank en Diensten door de Klant, dan wel wanneer het op grond van objectieve aanknopingspunten als waarschijnlijk moet worden beschouwd dat rechtsvoorschriften of de inhoud van internetpresentaties worden geschonden, kan Medipim de toegang ontzeggen voor zolang de
rechtsschending of een conflict tussen de Klant en een derde omtrent de
rechtsschending voortduurt. Indien de mogelijke rechtsschending door een domein wordt begaan, kan Medipim tevens maatregelen nemen die het domein ontoegankelijk maken. In gevallen waarin de rechtsschending door een domein op grond van objectieve aanknopingspunten vast staat, kan Medipim de overeenkomst zonder opzeggingstermijn ontbinden.

8.8 Medipim behoudt zich het recht voor om anonieme statistische gegevens over de werking en het gebruik van de Databank en Gegevens door de Klant en haar Gebruikers te verzamelen, te verwerken en op te slaan.


ARTIKEL 9. LICENTIEVERGOEDING EN PRIJZEN

9.1 De licentievergoeding en andere prijzen of tarieven (hierna gezamenlijk: “Prijs”) is deze zoals in de offerte of enig ander aanbod vanwege Medipim medegedeelde en/of gepubliceerde Prijs en omvat enkel de Abonnementen en Diensten die expliciet vermeld worden in de offerte of het aanbod.

9.2 Tenzij anders aangegeven, is de door Medipim in de offerte of enig ander aanbod medegedeelde en/of gepubliceerde Prijs steeds in euro (€) en exclusief BTW en andere bijkomende taksen en/of kosten.

9.3 Eventueel aan de Klant toegekende tarieven en kortingen zijn niet noodzakelijk van toepassing op toekomstige bestellingen of verlengingsperiodes.

9.4 Medipim behoudt zich het recht voor de Prijzen aan te passen op de jaarlijkse verjaardag van de Overeenkomst. Wanneer tarieven van door derden betrokken diensten wijzigen, is Medipim eveneens gerechtigd de door de Klant daarvoor verschuldigde prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Medipim zal de Klant steeds schriftelijk op de hoogte stellen voor de inwerkingtreding van prijsaanpassingen.

ARTIKEL 10. FACTUUR EN BETALING

10.1 De Prijs wordt voorafgaandelijk aan de periode en voor een volledig jaar gefactureerd. Medipim heeft hierbij te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op enige andere wijze betalingszekerheid te verkrijgen.

10.2 Tenzij de Klant Medipim onmiddellijk betaalt via bankoverschrijving of een andere aanvaardbare betalingsmethode bij plaatsing van de bestelling, zal Medipim de Klant factureren voor de verschuldigde Prijs (i) na de totstandkoming van de Overeenkomst en (ii) voorafgaand aan elke toepasselijke verlengingsperiode.

10.3 Elke factuur van Medipim aan de Klant vermeldt het factuurnummer, de Prijs van de Abonnementen en het toepasselijke BTW-tarief. Tenzij de factuur anders vermeldt, is de factuur betaalbaar op het rekeningnummer van Medipim en uiterlijk dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de datum zoals vermeld op de factuur.

10.4 In geval van laattijdige betaling door de Klant (i) zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd conform artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002, berekend op de hoofdsom van de factuur, en te rekenen vanaf de vervaldag; (ii) is Medipim tevens gerechtigd op de terugbetaling van de
kosten tot invordering conform artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van de hoofdsom van de factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan de werkelijk door Medipim gedragen kosten; en (iii) wordt daarenboven het verschuldigd bedrag van rechtswege, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een
minimum van 50 euro. 10.5 Indien geen tijdige en/of volledige betaling van de Prijs wordt ontvangen, is Medipim gerechtigd om de Klant het gebruik van de Dienst te ontzeggen, de voor de Dienst gebruikte internetpagina's te blokkeren en de toegang tot de Dienst te weigeren. 10.6 Indien Medipim een Dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan de deblokkering de voorwaarde te verbinden dat de Klant de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Medipim geldende regeling.

ARTIKEL 11.INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 De Klant erkent dat Medipim substantieel geïnvesteerd heeft in het verkrijgen van de informatie die is opgenomen in de Databank en dat deze Databank bijgevolg een databank in de zin van artikel I.13, 6° WER en Titel 7 van Boek XI van het WER uitmaakt. De Klant verklaart de rechten van Medipim als producent van de Databank te respecteren en alle verplichtingen die voor de Klant voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en voormelde wetgeving strikt na te leven.

11.2 De Klant bevestigt dat de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Databank, uitsluitend toekomen aan Medipim en haar licentiegevers en dat de Klant zich zal onthouden van iedere vorm van inbreuk op deze rechten. Niets in deze Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten aan de Klant.

11.3 Medipim garandeert aan de Klant en haar Gebruikers dat de Databank en het aan de Klant en haar Gebruikers toegestane gebruik daarvan geen inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en dat Medipim volledig bevoegd is de in deze Overeenkomst bedoelde rechten te verlenen. Medipim vrijwaart de Klant en haar Gebruikers voor gevolgen van beweerde inbreuken op
zodanige rechten van derden op de wijze zoals in dit artikel 11 bepaald, op voorwaarde dat de Klant een beweerde inbreuk direct aan Medipim meldt en, indien Medipim dat wenst, het verweer tegen zodanige bewering volledig overlaat aan Medipim en deze daarbij alle verlangde medewerking en informatie verschaft.

11.4 In het geval van een inbreuk of beweerde inbreuk of indien naar het oordeel van Medipim een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zou kunnen voordoen, zal Medipim in overleg treden met de betrokken derde(n) ten einde te bepalen of Medipim voor eigen rekening en op eigen kosten: (i) de rechten van de desbetreffende derde(n) verwerft ten behoeve van het voortgezet gebruik door de Klant van de Databank; of (ii) de Databank zodanig zal aanpassen, met behoud van
een substantieel vergelijkbare functionaliteit, dat deze niet langer inbreuk maakt. Indien het voorgaande naar het oordeel van Medipim niet onder redelijke voorwaarden mogelijk is, stemt de Klant ermee in om op schriftelijk verzoek van Medipim haar gebruik van de Databank te staken.

11.5 Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de Klant en haar Gebruikers de Databank op een bepaalde wijze gebruiken of hebben gebruikt die niet overeenstemt met het beoogde gebruik van de Databank en/ of in strijd is met de Overeenkomst, het toepasselijke Abonnement dan wel welbepaalde instructies van Medipim.

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING DATABANK EN GARANTIES

12.1 Medipim staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat de Klant op grond van de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Medipim geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Medipim.

12.2 Gebreken in de beveiliging van de door de Klant opgeslagen informatie op de systemen van Medipim, gebreken als gevolg van handelingen van de Klant zelf of van andere Klanten of Gebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van de Klant.

12.3 Medipim neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de Databank en de daaruit verkrijgbare Gegevens en informatie. Hierbij maakt Medipim zoveel mogelijk gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aangezien Medipim hierbij grotendeels afhankelijk is van informatie die haar wordt aangereikt door derde partijen, waaronder de producenten van geneesmiddelen, parafarmacie- en cosmeticaproducten, garandeert Medipim de juistheid, betrouwbaarheid, actualiteit en volledigheid van de weergegeven
informatie en Gegevens niet.

12.4 Medipim stelt zich evenmin garant voor de goede werking en beschikbaarheid van de Databank en garandeert niet dat de Databank altijd zonder onderbreking, fouten, virussen, malware of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken

12.5 Medipim houdt zich het recht voor de toegang tot de Databank (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Klant en haar Gebruikers daar enige rechten aan kan ontlenen.

12.6 Indien de Klant of haar Gebruikers enige tekortkoming van de aangeboden Gegevens en informatie zouden opmerken, worden deze verzocht dit aan Medipim te melden. Daarenboven staat het Medipim vrij om de inhoud en samenstelling van de Databank te allen tijde te wijzigen, aan de Databank gegevens toe te voegen of gegevens uit de Databank te verwijderen.

ARTIKEL 13.AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Buiten het bepaalde in artikel 12, en in de mate dat dit niet bijkomend vereist wordt door enige dwingende wettelijke bepalingen, verleent Medipim geen andere garanties met betrekking tot de door Medipim ter beschikking gestelde Databank of enige andere geleverde Diensten, en met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties met
betrekking tot de eigendomstitel, de verkoopbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden, de kwaliteit, bruikbaarheid, mogelijke inbreuk, de afwezigheid van latente of andere tekortkomingen en de juistheid of de aan- of afwezigheid van fouten, ongeacht de opspoorbaarheid daarvan.

13.2 De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het toepassen van de Gegevens die door middel van de Databank en Gegevens zijn verkregen, en voor de overeenkomsten of rechtshandelingen die door de Klant op basis van de Databank en Gegevens worden aangegaan of verricht.

13.3 Medipim kan ten aanzien van de Klant niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van het gebruik van de Databank door de Klant en haar Gebruikers, met inbegrip van schade te wijten aan de slechte werking van de Databank, of diens tijdelijke dan wel permanente onbeschikbaarheid, behoudens in geval van opzet of grove fout in hoofde van Medipim, haar aangestelden, lasthebbers of werknemers.

13.4 Medipim is daarenboven nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals o.m. gevolgschade (zoals bijvoorbeeld daling van omzet, verhoogde operationele kosten of verlies van cliënteel), gederfde winst, verlies van goodwill of gegevens ingevolge fouten, defecten of tekortkomingen van de diensten, de installatie, het onderhoud, de ondersteuning, updates, training, comptabiliteit, etc. in hoofde van de Klant of derden.

13.5 De Klant vrijwaart Medipim voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Databank en Gegevens door de Klant en haar Gebruikers.

13.6 Voor zover wettelijk toegestaan, zal de maximale aansprakelijkheid van Medipim die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de Overeenkomst, ongeacht de rechtsgrondslag, hetzij voortvloeiend uit onrechtmatige daad, een contract of anderszins, beperkt zijn tot het totale bedrag van de Prijs die door de Klant is betaald tijdens de lopende duurtijd (van twaalf maanden) onder deze Overeenkomst.

13.7 Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Medipim, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. De Klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe om eerst een beroep te doen op de eigen verzekering tot het betalen van de geleden schade alvorens Medipim aan te spreken.

13.8 Iedere vordering op Medipim, tenzij deze door Medipim is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

ARTIKEL 14. OVERMACHT

14.1 In geval van Overmacht is Medipim niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dit geval is Medipim gerechtigd om haar verplichtingen naargelang de omstandigheden op te schorten voor de duur van de Overmacht, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. De Klant heeft gedurende de opschortingsperiode geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

14.2 Onder “Overmacht” wordt verstaan: elke situatie die voortvloeit uit omstandigheden buiten de wil van een partij en die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk beperkt, belemmert of onmogelijk maakt, zoals niet door Medipim beïnvloedbare technische voorwaarden van het internet, belemmeringen als gevolg van de door de Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur, storingen in de elektriciteitsvoorziening, stakingen, brand, natuurrampen, pandemieën, werkonderbrekingen, energiestoringen of niet-tijdige
levering of uitvoering door leveranciers of enige andere derden waarop Medipim een beroep doet met het oog op het aanbieden en leveren van toegang tot de Databank en aanverwante Diensten.

ARTIKEL 15.INHOUD WEBSHOP EN ADVISERING

15.1 Medipim besteedt de grootste zorg aan haar Website en het overzicht van de Abonnementen en Diensten die daarop worden aangeboden. Medipim garandeert echter de juistheid van de informatie niet. De Gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat de voorgestelde informatie vatbaar is voor wijzigingen zonder voorafgaande bekendmaking. Medipim is niet verantwoordelijk voor eventuele materiële
verschrijvingen op de Website of het foutieve gebruik ervan door de Klant.

15.2 Alle door Medipim gegeven adviezen en door Medipim verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de prestaties, functionaliteiten, kleuren, eigenschappen enz. van zowel de Abonnementen en Diensten op de Website van Medipim als de informatie en Gegevens die beschikbaar worden gesteld in de Databank zijn geheel
vrijblijvend en worden door Medipim verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Medipim verleent daarbij geen enkele garantie. Afbeeldingen, beschrijvingen, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Medipim evenmin.

15.3 Medipim kan in geen geval rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit de informatieverstrekking en/of advisering door Medipim.

ARTIKEL 16. VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

16.1 De Klant en haar Gebruikers dienen alle informatie en eventuele vertrouwelijke bedrijfsgegevens waarvan zij kennisnemen, of die zij uit de Databank, ontvangen vertrouwelijk te behandelen en deze informatie uitsluitend aan te wenden in het kader van de doelstellingen van de Overeenkomst en het toepasselijke Abonnement.

16.2 Voor zover de Klant en haar Gebruikers met behulp van de Databank
persoonsgegevens verwerken, verklaren zij hierbij dat zij dit slechts zullen doen met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

16.3 Medipim zelf hecht ook veel belang aan de privacy van de Klant en haar Gebruikers en vindt het belangrijk dat hun persoonsgegevens met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. Medipim verwerkt persoonsgegevens die door de Klant en haar Gebruikers worden verstrekt steeds in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en de bepalingen in haar privacyverklaring.

16.4 Voor meer uitvoerige informatie over de manier waarop Medipim persoonsgegevens van de Klant en haar Gebruikers verwerkt en wat hun rechten zijn, verwijst Medipim naar de privacyverklaring zoals gepubliceerd op haar website: https://www.medipim.be/.

ARTIKEL 17.SPLITSBAARHEID

17.1 De nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere (delen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal nooit de nietigheid, ongeldigheid respectievelijk niet-afdwingbaarheid van het geheel van de Algemene Voorwaarden tot gevolg hebben. In dat geval wordt de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van rechtswege vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zoveel als mogelijk de bedoeling van de getroffen bepaling benadert en blijven de
andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

ARTIKEL 18.TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

18.1 Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

18.2 Bij elk geschil met betrekking tot een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, wordt gestreefd naar een minnelijke oplossing. Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze klachtendienst op info@medipim.be, dan kan je als consument terecht bij Safeshops.be. Safeshops.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.

18.3 Indien geen minnelijke oplossing kan worden bereikt, vallen geschillen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven die territoriaal bevoegd zijn voor de plaats van de maatschappelijke zetel van Medipim